Villkor

Villkor

Innehållsförteckning:

Artikel 1 – Definitioner

Artikel 2 – Företagarens identitet

Artikel 3 – Tillämplighet

Artikel 4 – Erbjudandet

Artikel 5 – Avtalet

Artikel 6 – Ångerrätt

Artikel 7 – Konsumentens skyldigheter under avkylningsperioden

Artikel 8 – Utövande av konsumentens ångerrätt och kostnader för detta

Artikel 9 – Företagarens skyldigheter vid uttag

Artikel 10 – Uteslutning av ångerrätten

Artikel 11 – Priset

Artikel 12 – Uppfyllande och extra garanti

Artikel 13 – Leverans och utförande

Artikel 14 – Varaktighetstransaktioner: varaktighet, avbokning och förlängning

Artikel 15 – Betalning

Artikel 16 – Förfarande för klagomål

Artikel 17 – Tvister

Artikel 18 – Ytterligare eller andra bestämmelser

Artikel 1 – Definitionsdefinitioner

Under dessa villkor tillämpas följande:

 1. Ytterligare avtal : ett avtal där konsumenten förvärvar produkter, digitalt innehåll och / eller tjänster i samband med ett distansavtal och dessa varor, digitalt innehåll och / eller tjänster tillhandahålls av företagaren eller av en tredje part baserat på ett avtal mellan den tredje fest och entreprenören;
 2. Avkylningsperiod : den period inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt;
 3. Konsument : den fysiska personen som inte agerar för syften relaterade till sin handel, affär, hantverk eller yrkesverksamhet;
 4. Dag : kalenderdag;
 5. Digitalt innehåll : data som produceras och levereras i digital form;
 6. Varaktighetsavtal : ett avtal som omfattar regelbunden leverans av varor, tjänster och / eller digitalt innehåll under en viss period;
 7. Hållbar databärare : alla verktyg – inklusive e-post – som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som riktas till honom personligen på ett sätt som framtida samråd eller användning under en period som är anpassad till det syfte som informationen är avsedd för och som möjliggör oförändrad reproduktion av den lagrade informationen;
 8. Ångerrätt : konsumentens möjlighet att avbryta distansavtalet inom avkylningsperioden;
 9. Entreprenör : den fysiska eller juridiska personen som erbjuder produkter, (tillgång till) digitalt innehåll och / eller tjänster till konsumenter på distans;
 10. Distansavtal : ett avtal som ingås mellan entreprenören och konsumenten inom ramen för ett organiserat system för distansförsäljning av produkter, digitalt innehåll och / eller tjänster, där till och med ingående av avtalet, exklusiv eller gemensam användning gjordes blir av en eller flera tekniker för distanskommunikation;
 11. Modellformulär för avbokning : det europeiska modellformuläret för avbokning som ingår i bilaga I till dessa villkor. Bilaga I behöver inte göras tillgänglig om konsumenten inte har någon ångerrätt när det gäller hans beställning.
 12. Teknik för distanskommunikation : betyder att man kan använda sig för att ingå avtal, utan att konsumenten och handlaren måste samlas i samma rum på samma gång.

Artikel 2 – Företagarens identitet

SwissMagic BV (lagstadgat namn, eventuellt kompletterat med handelsnamn);

Westbaan 223;

2841MC Moordrecht

Telefonnummer: 0182 399 837

E-postadress: info@rvs-verdeler.com

Handelskammarens nummer: 24342785

Om företagarens verksamhet är föremål för ett relevant licenssystem:

uppgifter om tillsynsmyndigheten.

Om företagaren utövar ett reglerat yrke:

 • den yrkesförening eller organisation som han är ansluten till;
 • yrkestitel, platsen i EU eller det europeiska ekonomiska samarbetsområdet där det tilldelas;
 • en hänvisning till de yrkesregler som är tillämpliga i Nederländerna och instruktioner var och hur dessa yrkesregler är tillgängliga.

Artikel 3 – Tillämplighet

 1. Dessa allmänna villkor gäller för företagarens erbjudande via RVS Distributörs webbshop och för alla avtal som ingåtts via RVS Distributörs webbshop mellan entreprenör och konsument.
 2. Innan distansavtalet ingås görs texten till dessa allmänna villkor tillgängliga för konsumenten. Om detta inte är rimligt möjligt kommer företagaren att ange innan distansavtalet ingås, hur de allmänna villkoren kan ses hos företagaren och att de kommer att skickas kostnadsfritt så snart som möjligt på konsumentens begäran.
 3. Om distansavtalet ingås elektroniskt, i motsats till föregående stycke och innan distansavtalet ingås, kan texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att konsumenten kan lagras i ett enkelt sätt på en hållbar databärare. Om detta inte är rimligt möjligt kommer det att anges innan distansavtalet ingås där de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de skickas gratis elektroniskt eller på annat sätt på konsumentens begäran.
 4. I händelse av att specifika produkt- eller tjänstevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor gäller andra och tredje styckena mutatis mutandis och i händelse av motstridiga villkor kan konsumenten alltid åberopa den tillämpliga bestämmelse som är mest gynnsam för honom .

Artikel 4 – Erbjudandet

 1. Om ett erbjudande har en begränsad varaktighet eller är föremål för villkor anges detta uttryckligen i erbjudandet.
 2. Erbjudandet innehåller en fullständig och exakt beskrivning av de produkter, digitalt innehåll och / eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att möjliggöra en korrekt bedömning av erbjudandet av konsumenten. Om entreprenören använder bilder är dessa en riktig representation av de produkter, tjänster och / eller digitalt innehåll som erbjuds. Uppenbara misstag eller fel i erbjudandet binder inte företagaren.
 3. Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till att acceptera erbjudandet.

Artikel 5 – Avtalet

 1. Avtalet omfattas av bestämmelserna i punkt 4, som ingåtts vid den tidpunkt då konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller motsvarande villkor.
 2. Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt kommer företagaren omedelbart att bekräfta mottagandet av godkännandet av erbjudandet elektroniskt. Så länge företagaren inte har bekräftat mottagandet av detta godkännande kan konsumenten säga upp avtalet.
 3. Om avtalet ingås elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa elektronisk överföring av data och han kommer att säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.
 4. Företagaren kan – inom lagen – informera sig själv om konsumenten kan uppfylla sina betalningsförpliktelser, såväl som om alla fakta och faktorer som är viktiga för en sund ingående av distansavtalet. Om entreprenören på grundval av denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet har han rätt att vägra en beställning eller begäran eller att fästa särskilda villkor för genomförandet.
 5. Företagaren kommer att skicka följande information till konsumenten senast vid leverans av produkten, tjänsten eller digitalt innehåll, skriftligt eller på ett sådant sätt att den kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på ett hållbart medium,
 6. besöksadressen till företagets etablering där konsumenten kan gå med klagomål;
 7. villkoren under och hur konsumenten kan utöva ångerrätten eller ett tydligt uttalande om uteslutning av ångerrätten.
 8. information om garantier och befintlig service efter köp;
 9. priset inklusive alla skatter på produkten, tjänsten eller digitalt innehåll; i förekommande fall kostnaderna för leverans; och metoden för betalning, leverans eller implementering av distansavtalet;
 10. kraven för att säga upp avtalet om avtalet har en varaktighet på mer än ett år eller är av obestämd tid.
 11. om konsumenten har en ångerrätt, modellformuläret för återtagande.
 12. Vid en utökad transaktion gäller bestämmelsen i föregående stycke endast vid den första leveransen.

Artikel 6 – Ångerrätt

För produkter:

 1. Konsumentkananavtalet om köp av en produkt under en avkylningsperiod på minst 14 dagar utan att ange skäl. Företagaren kan fråga konsumenten om anledningen till uttag, men inte ålägga honom att ange sina skäl.
 2. Avkylningsperioden som avses i punkt 1 börjar dagen efter att konsumenten, eller en tredje part som i förväg utsetts av konsumenten, som inte är transportören, har tagit emot produkten, eller:
 3. om konsumenten har beställt flera produkter i samma ordning: den dag då konsumenten, eller en tredje part som utsetts av honom, har fått den sista produkten. Företagaren kan, under förutsättning att han tydligt har informerat konsumenten före beställningsprocessen, vägra en beställning av flera produkter med en annan leveranstid.
 4. om leveransen av en produkt består av flera transporter eller delar: den dag då konsumenten, eller en tredje part som utsetts av honom, har mottagit den sista försändelsen eller delen;
 5. för avtal för regelbunden leverans av produkter under en viss period: den dag då konsumenten, eller en tredje part som utsetts av honom, har fått den första produkten.

För tjänster och digitalt innehåll som inte levereras på ett konkret medium:

 1. Konsumenten kan säga upp ett serviceavtal och ett avtal om leverans av digitalt innehåll som inte levereras på ett konkret medium på minst 14 dagar utan att ange skäl. Företagaren kan fråga konsumenten om anledningen till uttag, men inte ålägga honom att ange sina skäl.
 2. Den reflektionsperiod som avses i punkt 3 börjar dagen efter avtalets ingående.

Förlängd avkylningsperiod för produkter, tjänster och digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett konkret medium för tillbakadragande informeras inte:

 1. om rätten Om företagaren inte har tillhandahållit konsumenten lagstadgad information om avbeställningsrätten eller modellformuläret för avbokning, upphör kylningsperioden tolv månader efter utgången av den ursprungliga avkylningsperioden som fastställts i enlighet med föregående stycken i denna artikel.
 2. Om företagaren har tillhandahållit konsumenten den information som avses i föregående stycke inom tolv månader efter startdatum för den ursprungliga avkylningsperioden, löper ut kylningsperioden 14 dagar efter den dag då konsumenten mottog informationen.

Artikel 7 – Konsumentens skyldigheter under avkylningsperioden

 1. Under avkylningsperioden kommer konsumenten att hantera produkten och förpackningen med omsorg. Han kommer bara att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som är nödvändig för att bestämma produktens art, egenskaper och funktion. Den grundläggande principen här är att konsumenten bara får hantera och inspektera produkten som han skulle få göra i en butik.
 2. Konsumenten ansvarar endast för avskrivning av produkten som är resultatet av ett sätt att hantera produkten som går utöver vad som är tillåtet i punkt 1.
 3. Konsumenten ansvarar inte för avskrivning av produkten om näringsidkaren inte gör det före eller under avtalets ingående har tillhandahållit all lagstadgad information om ångerrätten.

Artikel 8 – Utövande av konsumentens ångerrätt och kostnader för detta

 1. Om konsumenten utövar sin ångerrätt måste han anmäla detta inom avkylningsperioden med hjälp av modellutträdesformuläret eller på ett annat entydigt sätt till företagaren.
 2. Så snart som möjligt, men inom 14 dagar från dagen efter den anmälan som avses i punkt 1, returnerar konsumenten produkten eller överlämnar den till (en agent till) företagaren. Detta är inte nödvändigt om företagaren har erbjudit sig att samla in produkten själv. Konsumenten har i alla fall observerat returperioden om han returnerar produkten innan avkylningsperioden har gått ut.
 3. Konsumenten returnerar produkten med alla levererade tillbehör, om det är rimligt möjligt i sitt ursprungliga skick och förpackning, och i enlighet med de rimliga och tydliga anvisningarna från företagaren.
 4. Konsumenten riskerar och bevisbörden för en korrekt och snabb utövande av ångerrätten.
 5. Konsumenten bär de direkta kostnaderna för att returnera produkten. Om entreprenören inte har rapporterat att konsumenten måste bära dessa kostnader eller om företagaren indikerar att bära kostnaderna själv, behöver inte konsumenten bära kostnaderna för retur.
 6. Om konsumenten återkallar efter att ha uttryckligen begärt att tillhandahållandet av tjänsten eller leveransen av gas, vatten eller elektricitet som inte är klar för försäljning börjar i en begränsad volym eller kvantitet under avkylningsperioden, är konsumenten företagaren en är skyldig ett belopp som står i proportion till den del av åtagandet som företagaren har uppfyllt vid avbokningstillfället, jämfört med full efterlevnad av åtagandet.
 7. Konsumenten bär inte några kostnader för utförande av tjänster eller leverans av vatten, gas eller el som inte är klargjort för försäljning i en begränsad volym eller kvantitet eller för leverans av fjärrvärme om:
 8. entreprenören tillhandahåller konsumenten den lagligen krävda informationen inte har gett ångerrätt, återbetalning av kostnader vid uttag eller modellformulär för återtagande, eller;
 9. konsumenten begärde inte uttryckligen start av utförandet av tjänsten eller leveransen av gas, vatten, el eller fjärrvärme under avkylningsperioden.
 10. Konsumenten bär inte några kostnader för helt eller delvis leverans av digitalt innehåll som inte levereras på ett materiellt medium, om:
 11. innan det levererades samtyckte han inte uttryckligen till att inleda efterlevnaden av avtalet före slutet av reflektionsperioden;
 12. han har inte erkänt att han har tappat sin ångerrätt när han beviljat hans tillstånd; huruvida
 13. företagaren har misslyckats med att bekräfta detta uttalande från konsumenten.
 14. Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt, kommer alla tilläggsavtal att upplösas genom lagstiftning.

Artikel 9 – Företagarens skyldigheter vid uttag

 1. Om entreprenören gör det möjligt för konsumenten att dra sig tillbaka elektroniskt skickar han omedelbart en bekräftelse på mottagandet efter mottagandet av detta meddelande.
 2. Entreprenören återbetalar alla betalningar som gjorts av konsumenten, inklusive eventuella leveranskostnader som företagaren debiterar för den returnerade produkten, utan dröjsmål, men inom 14 dagar efter den dag då konsumenten meddelar honom om avbokningen. Om inte entreprenören erbjuder att samla in produkten själv, kan han vänta med att betala tillbaka tills han har tagit emot produkten eller tills konsumenten visar att han har skickat tillbaka produkten, beroende på vad som är tidigare.
 3. Företagaren använder samma betalningsmetod som konsumenten använde för återbetalning, såvida inte konsumenten samtycker till en annan metod. Återbetalningen är gratis för konsumenten.
 4. Om konsumenten har valt en dyrare leveransmetod än den billigaste standardleveransen, behöver företagaren inte betala tillbaka extrakostnaderna för den dyrare metoden.

Artikel 10 – Uteslutning av ångerrätten

Företagaren får utesluta följande produkter och tjänster från ångerrätten, men endast om företagaren tydligt har angett detta i erbjudandet, åtminstone i tid för att avtalet ingås:

 1. Produkter eller tjänster vars pris beror på fluktuationer på den finansiella marknaden som entreprenören inte har något inflytande över och som kan inträffa inom uttagsperioden;
 2. Avtal som slutits under en offentlig auktion. En offentlig auktion förstås vara en försäljningsmetod där produkter, digitalt innehåll och / eller tjänster erbjuds av entreprenören till konsumenten som är närvarande personligen eller som ges möjlighet att personligen vara närvarande på auktionen under den övervakning av en auktionsföretag, och där den framgångsrika budgivaren är skyldig att köpa produkterna, digitalt innehåll och / eller tjänster;
 3. Serviceavtal, efter fullständig utförande av tjänsten, men endast om:
 4. prestanda började med uttryckligt förhandsgodkännande från konsumenten; och
 5. konsumenten har uppgett att han förlorar sin ångerrätt när företagaren helt har genomfört avtalet;
 6. Paketresor enligt artikel 7: 500 i den nederländska civillagen och avtal om persontransporter;
 7. Serviceavtal för tillhandahållande av boende, om ett specifikt datum eller period för utförande föreskrivs i avtalet och annat än för bostadsändamål, godstransport, biluthyrningstjänster och catering;
 8. Avtal relaterade till fritidsaktiviteter, om ett specifikt datum eller utföringsperiod föreskrivs i avtalet;
 9. Produkter som tillverkas enligt konsumentens specifikationer, som inte är prefabricerade och som tillverkas på grundval av ett individuellt val eller beslut av konsumenten, eller som tydligt är avsedda för en viss person;
 10. Produkter som förstörs snabbt eller har en begränsad hållbarhet;
 11. Tätade produkter som av hälsoskydd eller hygien inte är lämpliga att returneras och av vilka tätningen har brutits efter leverans;
 12. Produkter som är oåterkalleligt blandade med andra produkter efter leverans på grund av sin natur;
 13. Alkoholhaltiga drycker, vars pris avtalades vid avtalets ingående, men leveransen kan ske endast efter 30 dagar, och vars verkliga värde är beroende av marknadssvingningar som entreprenören inte har något inflytande på;
 14. Förseglade ljud, videoinspelningar och datorprogramvara, vars försegling har brutits efter leverans;
 15. Tidningar, tidskrifter eller tidskrifter, med undantag för prenumerationer på dem;
 16. Leverans av annat digitalt innehåll än på ett konkret medium, men endast om:
 17. prestanda har börjat med uttryckligt förhandsgodkännande från konsumenten och
 18. konsumenten har sagt att han därmed förlorar sin ångerrätt.

Artikel 11 – Priset

 1. Under giltighetsperioden som anges i erbjudandet höjs inte priserna på de produkter och / eller tjänster som erbjuds, med undantag för prisförändringar till följd av förändringar i momssatser.
 2. Till skillnad från föregående stycke kan företagaren erbjuda produkter eller tjänster med rörliga priser som är föremål för fluktuationer på finansmarknaden och som företagaren inte har något inflytande över. Denna länk till fluktuationer och det faktum att alla angivna priser är målpriser anges i erbjudandet.
 3. Prisökningar inom tre månader efter avtalets ingång är endast tillåtna om de är resultatet av lagstadgade bestämmelser eller bestämmelser.
 4. Prisökningar från 3 månader efter avtalets ingång är endast tillåtna om företagaren har föreskrivit detta och:
 5. dessa är resultatet av lagstadgade bestämmelser eller bestämmelser; eller
 6. konsumenten har befogenhet att säga upp avtalet från och med den dag då prisökningen träder i kraft.
 7. De priser som anges i sortimentet av produkter eller tjänster inkluderar moms.

Artikel 12 – Överensstämmelse med avtal och extra garantier

 1. Entreprenören att produkterna och / eller tjänsterna följer avtalet, specifikationerna som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och / eller användbarhet och datum för avtalets ingående befintliga lagbestämmelser och / eller statliga bestämmelser. Om avtalat, garanterar företagaren också att produkten är lämplig för annat än normalt bruk.
 2. En ytterligare garanti som ställs av näringsidkaren, hans leverantör, tillverkare eller importör begränsar aldrig de lagliga rättigheterna och påstår att konsumenten kan hävda mot näringsidkaren på grundval av avtalet om näringsidkaren inte har uppfyllt sin del av avtalet.
 3. Med en extra garanti avses varje åtagande från företagaren, hans leverantör, importör eller producent där han ger konsumenten vissa rättigheter eller påståenden som går utöver vad som lagligen krävs om han inte har uppfyllt sin del av avtalet . .

Artikel 13 – Leverans och genomförande

 1. Företagaren kommer att ta största möjliga omsorg när han får och implementerar beställningar på produkter och vid bedömning av ansökningar om tillhandahållande av tjänster.
 2. Leveransplatsen är adressen som konsumenten har tillkännagivit företagaren.
 3. Med iakttagande av vad som anges om detta i artikel 4 i dessa allmänna villkor kommer entreprenören att utföra accepterade beställningar med tillräcklig hastighet, dock senast inom 30 dagar, såvida inte en annan leveransperiod har avtalats. Om leveransen är försenad, eller om en beställning inte eller endast delvis kan utföras, kommer konsumenten att meddelas om detta senast 30 dagar efter att han har gjort beställningen. I så fall har konsumenten rätt att säga upp avtalet utan kostnader och har rätt till kompensation.
 4. Efter upplösning i enlighet med föregående stycke kommer företagaren omedelbart att återbetala det belopp som konsumenten har betalat.
 5. Risken för skador och / eller förlust av produkter ligger hos entreprenören tills leveransen till konsumenten eller en företrädare som utsetts i förväg och tillkännagivits för företagaren, såvida inte annat uttryckligen avtalats.

Artikel 14 – Varaktighetstransaktioner: varaktighet, avbokning och förlängning

Annullering:

 1. Konsumenten kan alltid avbryta ett avtal som har ingåtts på obestämd tid och som omfattar regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, med beaktande av de överenskomna uppsägningsreglerna. och en uppsägningstid på högst en månad.
 2. Konsumenten kan alltid säga upp ett avtal som har ingåtts under en bestämd period och som omfattar regelbunden leverans av produkter (inklusive elektricitet) eller tjänster med vederbörlig hänsyn till de avtalade uppsägningsreglerna och en uppsägningstid på minst en månad som mest.
 3. Konsumenten kan de avtal som nämns i föregående stycken:
  • avbryta när som helst och inte begränsas till avbokning vid en viss tidpunkt eller under en viss period;
  • åtminstone avbryta på samma sätt som de ingås av honom;
  • Avbryt alltid med samma avbokningsperiod som entreprenören har föreskrivit för sig själv.

Förlängning:

 1. Ett avtal som har ingåtts under en bestämd tidsperiod och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, får inte förlängas eller förnyas för en viss tid.
 2. Som ett undantag från föregående stycke kan ett avtal som har ingåtts under en bestämd period och som sträcker sig till den vanliga leveransen av dagstidningar, vecko- och veckotidningar och tidskrifter kan stillastående förnyas under en viss tid av högst tre månader om konsumenten ingår detta utvidgade avtal mot kan säga upp förlängningen med en uppsägningstid på högst en månad.
 3. Ett avtal som har ingåtts under en bestämd period och som sträcker sig till den ordinarie leveransen av produkter eller tjänster får endast förbli stillsamt för en obestämd tid om konsumenten kan avbryta när som helst med en uppsägningstid på högst en månad. Uppsägningstiden är högst tre månader om avtalet sträcker sig till ordinarie men mindre än en gång i månaden, leverans av dagstidningar, nyheter och veckotidningar och tidningar.
 4. Ett kontrakt med begränsad tid för regelbunden introduktion av dagstidningar, nyheter och veckotidningar och tidskrifter (prövning eller introduktionsprenumeration ) fortsätter inte stillsamt och slutar automatiskt efter rättegången eller introduktionsperioden.

Varaktighet:

 1. Om ett avtal har en löptid på mer än ett år kan konsumenten säga upp avtalet när som helst efter ett år med en uppsägningsperiod på högst en månad, såvida inte rimlighet och rättvisa motsätter sig annullering före slutet av den överenskomna löptiden. motstå.

Artikel 15 – Betalning

 1. Om inte annat anges i avtalet eller ytterligare villkor, måste de belopp som konsumenten är skyldiga betalas inom 14 dagar efter reflektionsperiodens början, eller i avsaknad av en reflektionsperiod inom 14 dagar efter ingången. av avtalet. Vid avtal om tillhandahållande av en tjänst börjar denna period dagen efter det att konsumenten har fått bekräftelsen av avtalet.
 2. Vid försäljning av produkter till konsumenter får de allmänna villkoren aldrig ålägga konsumenten att betala mer än 50% i förväg. När en förskottsbetalning fastställs kan konsumenten inte hävda några rättigheter beträffande utförandet av den eller de relevanta beställningarna eller tjänsterna innan förskottsbetalningen har gjorts.
 3. Konsumenten har skyldigheten att omedelbart rapportera felaktigheter i betalningsdata som tillhandahålls eller specificeras till företagaren.
 4. Om konsumenten inte uppfyller sina betalningsskyldigheter i tid, är detta efter att han har informerats av företagaren om förseningen och företagaren har beviljat konsumenten en period på 14 dagar för att fortfarande uppfylla sina betalningsskyldigheter, efter Underlåtenhet att betala inom denna 14-dagarsperiod, är skyldig lagstadgad ränta på det återstående beloppet och entreprenören har rätt att debitera de extra domstolliga inkassokostnader som han har ådragit sig. Dessa insamlingskostnader uppgår till högst: 15% på utestående belopp upp till 2 500 euro; 10% över följande € 2.500 och 5% över följande € 5.000 med minst € 40. Företagaren kan, till förmån för konsumenten, avvika från de angivna beloppen och procentsatserna.

Artikel 16 – Klagomål

 1. Företagaren har en väl publicerad klagomål och hanterar klagomål enligt detta förfarande.
 2. Klagomål om genomförandet av avtalet måste lämnas in helt och tydligt för företagaren inom rimlig tid efter att konsumenten har hittat bristerna.
 3. Klagomål som lämnats till företagaren kommer att besvaras inom 14 dagar från mottagningsdatumet. Om ett klagomål kräver en överskådlig längre behandlingstid kommer företagaren att svara inom en period av 14 dagar med ett mottagningsmeddelande och en indikation när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.
 4. Konsumenten måste åtminstone ge företagaren fyra veckor för att lösa klagomålet i ömsesidigt samråd. Efter denna period uppstår en tvist som är föremål för tvistlösningsförfarandet.

Artikel 17 – Tvister

 1. Holländsk lag gäller uteslutande för avtal mellan företagaren och konsumenten som dessa allmänna villkor gäller.

Artikel 18 – Kompletterande eller avvikande bestämmelser eller avvikande bestämmelser

Kompletterande från dessa allmänna villkor kanske inte är till nackdel för konsumenten och måste registreras skriftligen eller på ett sådant sätt att de kan lagras på ett tillgängligt sätt på ett hållbart sätt databärare.

Bilaga I: Modellformulär för uttag

Modellformulär för avbokning

(bara fylla i och returnera det här formuläret om du vill häva kontraktet)

 • Till: [företagarens namn] entreprenörs

geografisk adress]

[företagarens faxnummer, om tillgängligt] entreprenörens

[e-postadress eller elektronisk adress]

 • Jag / Vi * meddelar dig härmed att jag / vi * vårt avtal angående

försäljning av följande produkter: [“produktbeskrivning”] *

leverans av följande digitalt innehåll: [ ” beteckning för digitalt innehåll ” ] *

prestanda för följande tjänst: [ ” beteckningstjänst ” ] *,

återkallas / återkallas *

 • Beställt * / mottagen den * [beställningsdatum med tjänster eller kvitto med produkter]
 • [Namn på konsumenter (er)]
 • [Konsumentadress (er)]
 • [Signaturkonsument (er)] (endast när detta formulär lämnas in på papper)

* Radera vad som inte gäller eller ange vad som gäller.

Table of contents:

Article 1 – Definitions

Article 2 – Identity of the entrepreneur

Article 3 – Applicability

Article 4 – The offer

Article 5 – The agreement

Article 6 – Right of withdrawal

Article 7 – Obligations of the consumer during the cooling-off period

Article 8 – Exercise of the right of withdrawal by the consumer and costs thereof

Article 9 – Obligations of the entrepreneur in the event of withdrawal

Article 10 – Exclusion of the right of withdrawal

Article 11 – The price

Article 12 – Compliance and extra guarantee

Article 13 – Delivery and execution

Article 14 – Duration transactions: duration, cancellation and extension

Article 15 – Payment

Article 16 – Complaints procedure

Article 17 – Disputes

Article 18 – Additional or different provisions

Article 1 – Definitionsdefinitions

In these conditions the followingapply:

 1. Additional agreement: an agreement whereby the consumer acquires products, digital content and / or services in connection with a distance agreement and these goods, digital content and / or services are supplied by the entrepreneur or by a third party based on an agreement between that third party and the entrepreneur;
 2. Cooling-off period: the period within which the consumer can make use of his right of withdrawal;
 3. Consumer: the natural person who does not act for purposes related to his trade, business, craft or professional activity;
 4. Day: calendar day;
 5. Digital content: data that is produced and delivered in digital form;
 6. Duration agreement: an agreement that extends to the regular delivery of goods, services and / or digital content during a certain period;
 7. Sustainable data carrier: any tool – including e-mail – that enables the consumer or entrepreneur to store information that is addressed to him personally in a way that future consultation or use during a period that is tailored to the purpose for which the information is intended and which allows unaltered reproduction of the stored information;
 8. Right of withdrawal: the possibility for the consumer to cancel the distance agreement within the cooling-off period;
 9. Entrepreneur: the natural or legal person who offers products, (access to) digital content and / or services to consumers remotely;
 10. Distanceagreement: an agreement that is concluded between the entrepreneur and the consumer within the framework of an organized system for distance selling of products, digital content and / or services, whereby, up to and including the conclusion of the agreement, exclusive or joint use was made becomes of one or more techniques for distance communication;
 11. Model form for cancellation: the European model form for cancellation included in Appendix I of these terms and conditions. Annex I does not have to be made available if the consumer has no right of withdrawal with regard to his order;
 12. Technology for distance communication: means that can be used to conclude an agreement, without the consumer and trader having to come together in the same room at the same time.

Article 2 – Identity of the entrepreneur

SwissMagic BV (statutory name, possibly supplemented with trade name);

Westbaan 223;

2841MC Moordrecht

Telephone number: 0182 399 837

E-mail address: info@rvs-verdeler.com

Chamber of Commerce number: 24342785

If the entrepreneur’s activity is subject to a relevant licensing system: the

data about the supervisory authority.

If the entrepreneur carries out a regulated profession:

 • the professional association or organization with which he is affiliated;
 • the professional title, the place in the EU or the European Economic Area where it is awarded;
 • a reference to the professional rules applicable in the Netherlands and instructions where and how these professional rules are accessible.

Article 3 – Applicability

 1. These general terms and conditions apply to the entrepreneur’s offer via RVS Distributor web shop and to any agreement concluded via RVS Distributor web shop between entrepreneur and consumer.
 2. Before the distance agreement is concluded, the text of these general terms and conditions is made available to the consumer. If this is not reasonably possible, the entrepreneur will indicate before the distance agreement is concluded, how the general terms and conditions can be viewed at the entrepreneur and that they will be sent free of charge as soon as possible at the request of the consumer.
 3. If the distance contract is concluded electronically, contrary to the previous paragraph and before the distance contract is concluded, the text of these general terms and conditions may be made available to the consumer electronically in such a way that the consumer can can be stored in a simple way on a durable data carrier. If this is not reasonably possible, it will be indicated before the distance contract is concluded where the general terms and conditions can be read electronically and that they will be sent free of charge electronically or otherwise at the request of the consumer.
 4. In the event that specific product or service conditions apply in addition to these general terms and conditions, the second and third paragraphs apply mutatis mutandis and in the event of conflicting terms and conditions the consumer can always invoke the applicable provision that is most favorable to him .

Article 4 – The offer

 1. If an offer has a limited duration or is subject to conditions, this will be explicitly stated in the offer.
 2. The offer contains a complete and accurate description of the products, digital content and / or services offered. The description is sufficiently detailed to enable a proper assessment of the offer by the consumer. If the entrepreneur uses images, these are a true representation of the products, services and / or digital content offered. Obvious mistakes or errors in the offer do not bind the entrepreneur.
 3. Each offer contains such information that it is clear to the consumer what rights and obligations are attached to accepting the offer.

Article 5 – The agreement

 1. The agreement is subject to the provisions of paragraph 4, concluded at the time the consumer accepts the offer and meets the corresponding conditions.
 2. If the consumer has accepted the offer electronically, the entrepreneur will immediately confirm receipt of the acceptance of the offer electronically. As long as the entrepreneur has not confirmed receipt of this acceptance, the consumer can terminate the agreement.
 3. If the agreement is concluded electronically, the entrepreneur will take appropriate technical and organizational measures to secure the electronic transfer of data and he will ensure a safe web environment. If the consumer can pay electronically, the entrepreneur will take appropriate security measures.
 4. The entrepreneur can – within the law – inform himself if the consumer can meet his payment obligations, as well as of all those facts and factors that are important for a sound conclusion of the distance agreement. If on the basis of this investigation the entrepreneur has good reasons not to enter into the agreement, he is entitled to refuse an order or request or to attach special conditions to the implementation.
 5. The entrepreneur will send the following information to the consumer at the latest on delivery of the product, service or digital content, in writing or in such a way that it can be stored by the consumer in an accessible manner on a durable medium,
 6. the visiting address of the establishment of the entrepreneur where the consumer can go with complaints;
 7. the conditions under which and the way in which the consumer can exercise the right of withdrawal, or a clear statement regarding the exclusion of the right of withdrawal;
 8. the information about guarantees and existing service after purchase;
 9. the price including all taxes of the product, service or digital content; where applicable, the costs of delivery; and the method of payment, delivery or implementation of the distance agreement;
 10. the requirements for canceling the agreement if the agreement has a duration of more than one year or is of indefinite duration;
 11. if the consumer has a right of withdrawal, the model form for withdrawal.
 12. In the case of an extended transaction, the provision in the previous paragraph applies only to the first delivery.

Article 6 – Right of withdrawalterminate

For products:

 1. The consumer canan agreement regarding the purchase of a product during a cooling-off period of at least 14 days without giving reasons. The entrepreneur may ask the consumer about the reason for withdrawal, but not oblige him to state his reason (s).
 2. The cooling-off period referred to in paragraph 1 starts on the day after the consumer, or a third party designated in advance by the consumer, who is not the carrier, has received the product, or:
 3. if the consumer has ordered several products in the same order: the day on which the consumer, or a third party designated by him, has received the last product. The entrepreneur may, provided that he has clearly informed the consumer prior to the ordering process, refuse an order for several products with a different delivery time.
 4. if the delivery of a product consists of several shipments or parts: the day on which the consumer, or a third party designated by him, has received the last shipment or part;
 5. for agreements for regular delivery of products during a certain period: the day on which the consumer, or a third party designated by him, has received the first product.

For services and digital content that is not supplied on a tangible medium:

 1. The consumer can terminate a service agreement and an agreement for the delivery of digital content that is not delivered on a tangible medium for at least 14 days without giving reasons. The entrepreneur may ask the consumer about the reason for withdrawal, but not oblige him to state his reason (s).
 2. The reflection period referred to in paragraph 3 starts on the day following the conclusion of the agreement.

Extended cooling-off period for products, services and digital content that is not supplied on a tangible mediumof withdrawal is not informed:

 1. if the rightIf the entrepreneur has not provided the consumer with the legally required information about the right of cancellation or the model form for cancellation, the cooling-off period expires twelve months after the end of the original cooling-off period determined in accordance with the preceding paragraphs of this article.
 2. If the entrepreneur has provided the consumer with the information referred to in the previous paragraph within twelve months of the starting date of the original cooling-off period, the cooling-off period expires 14 days after the day on which the consumer received that information.

Article 7 – Obligations of the consumer during the cooling-off period

 1. During the cooling-off period, the consumer will handle the product and the packaging with care. He will only unpack or use the product to the extent that is necessary to determine the nature, characteristics and operation of the product. The basic principle here is that the consumer may only handle and inspect the product as he would be allowed to do in a store.
 2. The consumer is only liable for depreciation of the product that is the result of a way of handling the product that goes beyond what is permitted in paragraph 1.
 3. The consumer is not liable for depreciation of the product if the trader fails to do so before or during the conclusion of the agreement has provided all legally required information about the right of withdrawal.

Article 8 – Exercise of the right of withdrawal by the consumer and costs thereof

 1. If the consumer exercises his right of withdrawal, he must report this within the cooling-off period by means of the model withdrawal form or in another unambiguous manner to the entrepreneur.
 2. As soon as possible, but within 14 days from the day following the notification referred to in paragraph 1, the consumer returns the product or hands it to (an agent of) the entrepreneur. This is not necessary if the entrepreneur has offered to collect the product himself. The consumer has in any case observed the return period if he returns the product before the cooling-off period has expired.
 3. The consumer returns the product with all accessories supplied, if reasonably possible in its original condition and packaging, and in accordance with the reasonable and clear instructions provided by the entrepreneur.
 4. The risk and burden of proof for the correct and timely exercise of the right of withdrawal lies with the consumer.
 5. The consumer bears the direct costs of returning the product. If the entrepreneur has not reported that the consumer must bear these costs or if the entrepreneur indicates to bear the costs himself, the consumer does not have to bear the costs for return.
 6. If the consumer revokes after having first explicitly requested that the provision of the service or the supply of gas, water or electricity that are not made ready for sale commence in a limited volume or quantity during the cooling-off period, the consumer is the entrepreneur an owe an amount that is proportional to that part of the commitment that the entrepreneur has fulfilled at the time of cancellation, compared to full compliance with the commitment.
 7. The consumer does not bear any costs for the performance of services or the supply of water, gas or electricity that are not made ready for sale in a limited volume or quantity, or for the supply of district heating if:
 8. the entrepreneur provides the consumer with the legally required information has not provided the right of withdrawal, the reimbursement of costs in case of withdrawal or the model form for withdrawal, or;
 9. the consumer did not explicitly request the start of the performance of the service or supply of gas, water, electricity or district heating during the cooling-off period.
 10. The consumer does not bear any costs for the full or partial delivery of digital content not supplied on a tangible medium, if:
 11. prior to its delivery he did not explicitly agree to commence compliance with the agreement before the end of the reflection period;
 12. he has not acknowledged that he has lost his right of withdrawal when granting his permission; whether
 13. the entrepreneur has failed to confirm this statement from the consumer.
 14. If the consumer makes use of his right of withdrawal, all additional agreements will be dissolved by operation of law.

Article 9 – Obligations of the entrepreneur in the event of withdrawal

 1. If the entrepreneur makes it possible for the consumer to withdraw electronically, he will immediately send a confirmation of receipt upon receipt of this notification.
 2. The entrepreneur reimburses all payments made by the consumer, including any delivery costs charged by the entrepreneur for the returned product, without delay but within 14 days following the day on which the consumer notifies him of the cancellation. Unless the entrepreneur offers to collect the product himself, he may wait to pay back until he has received the product or until the consumer demonstrates that he has sent back the product, whichever is the earlier.
 3. The entrepreneur uses the same payment method that the consumer used for reimbursement, unless the consumer agrees to a different method. The reimbursement is free of charge for the consumer.
 4. If the consumer has opted for a more expensive method of delivery than the cheapest standard delivery, the entrepreneur does not have to pay back the additional costs for the more expensive method.

Article 10 – Exclusion of the right of withdrawal

The entrepreneur may exclude the following products and services from the right of withdrawal, but only if the entrepreneur has clearly stated this in the offer, at least in time for the conclusion of the agreement:

 1. Products or services whose price depends on fluctuations in the financial market over which the entrepreneur has no influence and which may occur within the withdrawal period;
 2. Agreements concluded during a public auction. A public auction is understood to be a sales method in which products, digital content and / or services are offered by the entrepreneur to the consumer who is present in person or who is given the opportunity to be present in person at the auction, under the supervision of an auctioneer, and where the successful bidder is obliged to purchase the products, digital content and / or services;
 3. Service contracts, after full performance of the service, but only if:
 4. the performance started with the express prior consent of the consumer; and
 5. the consumer has stated that he loses his right of withdrawal once the entrepreneur has fully executed the agreement;
 6. Package travel as referred to in Article 7: 500 of the Dutch Civil Code and passenger transport agreements;
 7. Service contracts for the provision of accommodation, if a specific date or period of execution is provided for in the contract and other than for residential purposes, goods transport, car rental services and catering;
 8. Agreements related to leisure activities, if a specific date or period of execution is provided for in the agreement;
 9. Products manufactured according to the consumer’s specifications, which are not prefabricated and which are manufactured on the basis of an individual choice or decision of the consumer, or which are clearly intended for a specific person;
 10. Products that spoil quickly or have a limited shelf life;
 11. Sealed products that for reasons of health protection or hygiene are not suitable for being returned and of which the seal has been broken after delivery;
 12. Products that are irrevocably mixed with other products after delivery due to their nature;
 13. Alcoholic beverages, the price of which was agreed at the conclusion of the agreement, but the delivery of which can only take place after 30 days, and the actual value of which is dependent on market fluctuations over which the entrepreneur has no influence;
 14. Sealed audio, video recordings and computer software, the seal of which has been broken after delivery;
 15. Newspapers, magazines or magazines, with the exception of subscriptions to them;
 16. The delivery of digital content other than on a tangible medium, but only if:
 17. the performance has begun with the express prior consent of the consumer; and
 18. the consumer has stated that he thereby loses his right of withdrawal.

Article 11 – The price

 1. During the validity period stated in the offer, the prices of the products and / or services offered are not increased, except for price changes as a result of changes in VAT rates.
 2. Contrary to the previous paragraph, the entrepreneur can offer products or services with variable prices that are subject to fluctuations in the financial market and over which the entrepreneur has no influence. This link to fluctuations and the fact that any stated prices are target prices are stated in the offer.
 3. Price increases within 3 months after the conclusion of the agreement are only permitted if they are the result of statutory regulations or provisions.
 4. Price increases from 3 months after the conclusion of the agreement are only permitted if the entrepreneur has stipulated this and:
 5. these are the result of statutory regulations or provisions; or
 6. the consumer has the authority to cancel the agreement with effect from the day on which the price increase takes effect.
 7. The prices stated in the range of products or services include VAT.

Article 12 – Compliance with agreement and extra guaranteeguarantees

 1. The entrepreneurthat the products and / or services comply with the agreement, the specifications stated in the offer, the reasonable requirements of reliability and / or usability and the date of the conclusion of the agreement existing legal provisions and / or government regulations. If agreed, the entrepreneur also guarantees that the product is suitable for other than normal use.
 2. An additional guarantee provided by the trader, his supplier, manufacturer or importer never limits the legal rights and claims that the consumer can assert against the trader on the basis of the agreement if the trader has failed to fulfill his part of the agreement.
 3. An extra guarantee is understood to mean any commitment of the entrepreneur, his supplier, importer or producer in which he grants the consumer certain rights or claims that go beyond what is legally required in the event that he has failed to fulfill his part of the agreement. .

Article 13 – Delivery and implementation

 1. The entrepreneur will take the greatest possible care when receiving and implementing orders for products and when assessing applications for the provision of services.
 2. The place of delivery is the address that the consumer has made known to the entrepreneur.
 3. With due observance of what is stated about this in Article 4 of these general terms and conditions, the entrepreneur will execute accepted orders with due speed, though at the latest within 30 days, unless a different delivery period has been agreed. If the delivery is delayed, or if an order cannot or only partially be executed, the consumer will be notified of this no later than 30 days after he has placed the order. In that case, the consumer has the right to terminate the contract without costs and is entitled to any compensation.
 4. After dissolution in accordance with the previous paragraph, the entrepreneur will immediately refund the amount that the consumer has paid.
 5. The risk of damage and / or loss of products rests with the entrepreneur until the moment of delivery to the consumer or a representative designated in advance and made known to the entrepreneur, unless explicitly agreed otherwise.

Article 14 – Duration transactions: duration, cancellation and extension

Cancellation:

 1. The consumer can at all times cancel an agreement that has been entered into for an indefinite period of time and that extends to the regular delivery of products (including electricity) or services, taking into account the agreed termination rules. and a notice period of at most one month.
 2. The consumer can at all times terminate a contract that has been entered into for a definite period and that extends to the regular delivery of products (including electricity) or services with due observance of the agreed termination rules and a cancellation period of at least one month at most.
 3. The consumer can the agreements mentioned in the previous paragraphs:
  • cancel at any time and not be limited to cancellation at a certain time or in a certain period;
  • at least cancel in the same way as they are entered into by him;
  • always cancel with the same cancellation period as the entrepreneur has stipulated for himself.

Extension:

 1. An agreement that has been entered into for a definite period of time and that extends to the regular delivery of products (including electricity) or services, may not be tacitly extended or renewed for a specific duration.
 2. By way of derogation from the previous paragraph, a contract that has been entered into for a definite period and that extends to the regular delivery of daily, weekly and weekly newspapers and magazines may be tacitly renewed for a specific duration of a maximum of three months if the consumer concludes this extended contract against can terminate the extension with a notice period of at most one month.
 3. An agreement that has been entered into for a definite period and that extends to the regular delivery of products or services may only be tacitly renewed for an indefinite period if the consumer can cancel at any time with a notice period of one month at most. The notice period is at most three months if the agreement extends to the regular, but less than once a month, delivery of daily, news and weekly newspapers and magazines.
 4. A contract with a limited duration for the regular introduction of daily newspapers, news and weekly newspapers and magazines (trial or introductory subscription) is not tacitly continued and ends automatically after the trial or introductory period.

Duration:

 1. If an agreement has a duration of more than one year, the consumer may cancel the agreement at any time after one year with a cancellation period of at most one month, unless reasonableness and fairness are opposed to cancellation before the end of the agreed duration. resist.

Article 15 – Payment

 1. Unless otherwise specified in the agreement or additional conditions, the amounts owed by the consumer must be paid within 14 days after the start of the reflection period, or in the absence of a reflection period within 14 days after the conclusion. of the agreement. In the case of an agreement to provide a service, this period commences on the day after the consumer has received the confirmation of the agreement.
 2. When selling products to consumers, the general terms and conditions may never oblige the consumer to pay more than 50% in advance. When an advance payment is stipulated, the consumer cannot assert any rights regarding the execution of the relevant order or service (s), before the advance payment has been made.
 3. The consumer has the duty to immediately report inaccuracies in payment data provided or specified to the entrepreneur.
 4. If the consumer does not meet his payment obligation (s) in time, this is, after he has been informed by the entrepreneur of the late payment and the entrepreneur has granted the consumer a period of 14 days to still meet his payment obligations, after the Failure to pay within this 14-day period, owe statutory interest on the amount still due and the entrepreneur is entitled to charge the extrajudicial collection costs incurred by him. These collection costs amount to a maximum of: 15% on outstanding amounts up to € 2,500; 10% over the following € 2,500 and 5% over the following € 5,000 with a minimum of € 40. The entrepreneur can, for the benefit of the consumer, deviate from the stated amounts and percentages.

Article 16 – Complaints

 1. The entrepreneur has a well-publicized complaints and deals with complaints under this procedure.
 2. Complaints about the implementation of the agreement must be submitted fully and clearly described to the entrepreneur within a reasonable time after the consumer has found the defects.
 3. Complaints submitted to the entrepreneur will be answered within a period of 14 days from the date of receipt. If a complaint requires a foreseeable longer processing time, the entrepreneur will respond within a period of 14 days with a message of receipt and an indication when the consumer can expect a more detailed answer.
 4. The consumer must at least give the entrepreneur 4 weeks to resolve the complaint in mutual consultation. After this period a dispute will arise that is subject to the dispute settlement procedure.

Article 17 – Disputes

 1. Dutch law applies exclusively to agreements between the entrepreneur and the consumer to which these general terms and conditions apply.

Article 18 – Supplementary or deviating provisionsor deviating provisions

Supplementaryfrom these general terms and conditions may not be to the detriment of the consumer and must be recorded in writing or in such a way that they can be stored in an accessible manner in a sustainable manner data carrier.

Annex I: Model form for withdrawal

Model form for cancellation

(only complete and return this form if you wish to withdraw from the contract)

 • To: [entrepreneur’s name]entrepreneur’s

[geographical address]

[entrepreneur’s fax number, if available]entrepreneur’s

[e-mail address or electronic address]

 • I / We * hereby inform you that I / we * our agreement regarding

the sale of the following products: [“product description”] *

the delivery of the following digital content: [“digital content designation”] *

the performance of the following service: [“designation service”] *,

revoked / revoked *

 • Ordered on * / received on * [order date with services or receipt with products]
 • [Name of consumers (s)]
 • [Consumer address (s)]
 • [Signature consumer (s)] (only when this form is submitted on paper)

* Delete what does not apply or enter what applies.